FeRaCat

Federació de Radio­afi­cio­nats de Catalunya

EA3RKC

l'única d'aquí amb reconeixement internacionalLa Federació de Radioaficionats de Ca­ta­lu­nya (FeRaCat) es va constituir for­mal­ment el 2013, és membre fundador de l'EURAO i també és mem­bre de la FOCIR.

Té signats convenis de col·laboració amb la FEDI-EA i amb la UPC.

Ha participat a les fires merca-HAM i HAM RADIO.

Ha col·laborat amb la Marató de TV3, amb l'ONG Radioaficionats Sense Fronteres, amb escoles (tallers, ISS, ...), amb agrupaments escol­tes, en co­mu­ni­ca­cions d'emer­gèn­cia, etc.

Trobaràs més informació sobre nosal­tres a la secció qui som.


dinar 10 anys