FeRaCat

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001  Quina potència dissipa una resistència per la qual circula un corrent de 2 amperes i té 100 volts en borns?
 A.- 100 vats.
 B.- 50 vats.
 C.- 200 vats.
 D.- 25 vats.

002  Si connectem diverses resistències entre sí, que podem afirmar del cert?
 A.- El valor de la connexió de totes elles en sèrie és menor que el valor d'una d'elles.
 B.- El valor de la connexió de dues resistències en paral·lel dóna un valor resultant menor que qualsevol d'elles.
 C.- Només es poden connectar en sèrie.
 D.- Només es poden connectar en paral·lel.

003  Què és l'ample de banda ocupat per un senyal?
 A.- El que conté el 99% de la seva potència entre les freqüències superior i inferior del senyal modulat.
 B.- L'ample del canal utilitzat, sumats els dos adjacents.
 C.- El nombre de quilohertzs necessaris per mantenir una bona comunicació.
 D.- El nombre de quilohertzs de cada que cobreix l'equip.

004  Quina funció realitza un díode Zener?
 A.- Amplifica els senyals.
 B.- Limita el corrent en un circuit.
 C.- Manté una tensió determinada entre les seves terminals.
 D.- És un preamplificador de senyals de TV.

005  Què és compleix en un transformador amb relació 2:1?
 A.- Un dels debanats té el doble nombre d'espires que l'altre.
 B.- Amplifica amb un factor de quatre la tensió d'entrada
 C.- Atenua en un factor de dos la potència d'entrada.
 D.- Duplica la potència que se li lliura.