FeRaCat

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

001  Una bateria emmagatzema energia elèctrica mitjançant un procés:
 A.- Químic.
 B.- Acústic.
 C.- Mecànic.
 D.- Fotovoltaic.

002  De la bateria d'un portàtil, on figuri la inscripció següent "DC 7.4 v 1.500 mAh", se'n pot afirmar que pot proporcionar:
 A.- 7,4 volts i 1,5 amperes durant una hora.
 B.- 1,5 volts i 7,4 amperes durant una hora.
 C.- 7,4 volts i 1.500 amperes durant una hora.
 D.- 7,4 volts i 1.500 amperes durant mitja hora.

003  L'amperímetre s'ha de connectar:
 A.- En sèrie.
 B.- En paral·lel.
 C.- Per mitjà d'un transformador.
 D.- Amb una càrrega artificial.

004  El valor de la resistència total resultant d'associar diverses resistències en sèrie:
 A.- És més gran que el valor de qualsevol de les resistències.
 B.- És igual al valor de la major de les resistències.
 C.- És menor que qualsevol de les resistències.
 D.- És igual al valor de la menor de les resistències.

005  Unitats elèctriques:
 A.- La intensitat es mesura en volts.
 B.- La tensió es mesura en watts.
 C.- Un coulomb és igual al producte d'un ampere per segon.
 D.- La tensió es mesura en amperes.