FeRaCat

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031  Per a la instal·lació d'antenes de radioaficionats és obligatori tenir una assegurança que cobreixi:
 A.- La responsabilitat civil del titular.
 B.- Els desperfectes del material emprat.
 C.- Els accidents de l'instal·lador.
 D.- Les possibles pèrdues de radiofreqüència.

032  L'abreviatura XXX, quan és transmesa tres vegades consecutives, constitueix el senyal de:
 A.- Urgència.
 B.- Catàstrofe natural.
 C.- Seguretat.
 D.- Socors.

033  Si una estació té l'indicatiu de crida EF6ABC:
 A.- Pertany a un radioaficionat de la província de Cantàbria.
 B.- Se li ha adjudicat al diari de tirada nacional "ABC", d'allà el sufix.
 C.- És concedit per a ús temporal per un esdeveniment no especialment significat.
 D.- És de naturalesa indefinida.

034  Una de les següents bandes que se citen a continuació necessita autorització especial d'ús:
 A.- 47,00-47,20 GHz.
 B.- 10,00-10,5 GHz.
 C.- 14.000-14.250 kHz.
 D.- 50,000-51,000 MHz.

035  La tipificació de les infraccions en què pot incórrer un radioaficionat és establerta per:
 A.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 B.- La Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
 C.- El Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per aficionats, Ordre ITC/1791/2006, de 5 de juny.
 D.- La Resolució de 20 de setembre de 2006, de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació, per la qual es dicten Instruccions per al desenvolupament i aplicació del Reglament de ús del domini públic radioelèctric per aficionats.