FeRaCat

Qui som

La Federació de Radioaficionats de Cata­lunya (FeRaCat) es va constituir for­mal­ment el 2013, promo­guda per una colla de ràdio clubs/asso­ciacions catalanes de radio­aficio­nats, mem­bres de la Federació Digital EA (FEDI-EA), passant, d'actuar com a grup de tre­ball d'aquesta, a ser-ne una spin-off.

Una de les motivacions, per a donar, final­ment, el pas aquell any, va ser la de poder esdevenir membre fun­da­dor de l'Orga­nit­za­ció Europea de Radio­aficio­nats (EURAO), dels estatuts de la qual en va ser co­au­tora.

L'any següent, 2014, FeRaCat va voler for­ma­lit­zar la seva bona relació amb FEDI-EA mitjançant la signa­tura d'un Conveni de Col·la­bo­ra­ció.

Més endavant, el 2016, FeRaCat i FEDI-EA, con­jun­ta­ment, van signar un Conveni de Col·la­boració amb la Universitat Politècnica de Cata­lu­nya (UPC), per tal d'assistir a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audio­visual de Terrassa (ESEIAAT) i donar cobertura legal a la Terrassa Ground Station (TGS), estació satelital destinada a usos científics i d'in­ves­tigació.

El 2017, FeRaCat va es­de­ve­nir membre de la Federació d'Orga­nit­za­cions Ca­ta­la­nes Inter­na­cio­nal­ment Re­co­ne­gu­des (FOCIR).

També al 2017, per tal de donar-se a co­nèi­xer més, va participar a les fires merca-HAM (Cer­da­nyo­la del Vallès) i HAM RADIO (Frie­drich­shafen, Ale­ma­nya).

FeRaCat a HAM RADIO 2017

El 2019, juntament amb les altres asso­cia­cions membre d'EURAO a Espa­nya, va man­te­nir una reunió amb la SEAD, amb motiu de la crisi dels 2m, desencadenada per França, en que perillava l'assignació, al Ser­vei d'Afi­cio­nats, de la banda de 144-146 MHz.

Afortunadament, gràcies a la bona tasca feta aquí, i a la similar portada a terme per altres associacions a d'altres països, es va acon­se­guir aturar aques­ta iniciativa a nivell de la CEPT.

En tot aquest temps, FeRaCat també ha estat contribuint al funcionament del Cen­tre d'Inter­canvi de QSLs (CIQ), vinculat a l'Euro­Bureau­QSL (EBQ) de l'EURAO, en­ca­rre­gant-se de la dis­tri­bu­ció de tar­ge­tes QSL a EA i C3, tant per a ham com per a CB.

Projectes anteriors a la fundació de FeRaCat en que s'ha participat: ac­ti­vi­tats multi-club, CQ ENCE, asse­sso­ra­ment a la Generalitat de Ca­ta­lu­nya en matèria de radioafició, re­so­lu­ció de la pro­ble­mà­ti­ca amb les antenes a la ciutat de Barcelona, contacte escola-ISS, cooperació amb l'ONG Radioaficionats Sen­se Fronteres, etc.

Però en allò que excel·lim és en els serveis als nostres afiliats.